Spårbarhet och transparens i avfallshanteringen

Idag hanteras inte farligt avfall korrekt vilket medför stora problem. Det kan handla om illegal avfallshantering och konsumenternas ovetande vilket i grunden är resultatet av bristfällig kontroll och omedvetenhet i avfallsprocessen. 

Söderenergi har därför utvecklat ett unikt verifikat kallat 2Mend-IX som erbjuder spårbarhet och transparens i avfallshanteringen. Genom att använda verifikatet kan fjärrvärmebranschen påvisa den klimat- och miljönytta som görs och det skapas en mer säker och trygg hantering av avfall. 2Mend-IX ger också ett ökat partnerskap mellan aktörer inom återvinningsbranschen. På det sättet kan verifikatet göra nytta även högre upp på avfallstrappan. Verifikatet kan också göra stor nytta internationellt.


En film som översattes till 4 språk

För att sprida medvetenhet om verifikatet och dess innehåll behövde det kommuniceras till rätt målgrupp i rätt forum. För att hitta rätt format och kanal kopplades därför Sigholm Techs avdelning för Design & Marknad in. Efter en förstudie för att utse relevant målgrupp och forum bestämdes det för att en informativ film skulle tas fram. Ett manus formulerades följt av detaljerat grafikarbete för att få fram kärnan i 2Mend-IX. Fokus låg på att skapa en så effektiv och tydlig kommunikation som möjligt och hitta essensen av verifikatet, då det innehåller många nyttor som är viktiga att framhäva. Samtidigt behövde filmen vara tillräckligt beskrivande, ge en helhetsbild av ämnet men också ge en detaljerad förståelse för verifikatet. Projektet innebar därför många iterationer och nära kontakt för att hela tiden stämma av riktningen. 

Filmen översattes till fyra olika språk – svenska, engelska, tyska och franska och ger ett bra underlag till att visa och sprida kunskapen om 2Mend-IX och Söderenergis arbete för en ansvarsfull avfallshantering. Istället för att försöka förklara verifikatet om och om igen kan Söderenergi nu visa det i ett svep med hjälp av filmen. Ett klick och 2Mend-IX har potential att sprida sig ut i världen.   


Artikeln publicerades: 18/03,2020
Presskontakt

Jennie Sträng

jennie.strang@sigholm.se
+46(0)70 862 97 26

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer på Sigholm


Dela artikel