Vi är med och leder uppbyggnaden av framtidens hållbara samhälle

Vi är projekt- och processledare inom samhällsbyggnadsutveckling. Grunden i vår praktik är gedigen teoretisk kunskap, influerat av Leanfilosofins perspektiv på värdeskapande och produktivitet och lärande, kombinerat med en fakta- och datadriven problemlösning. Vi använder oss av innovativa metoder och försöker såväl internt inom bolaget som i uppdragen tillsammans med våra kunder arbeta utifrån ett agilt och dynamiskt arbetssätt.
Våra tjänster
Vår målsättning är att alla våra projekt ska bidra till ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet med fokus på hållbar samhällsutveckling. Vi gör det genom:

Innovationsprojekt

Vi är med och bidrar samt påskyndar omställningen till att nå klimatmål genom att implementera ny teknik och innovationer så som CCS/CCU, vätgas, biokol, elektrifiering av fordon och laddinfrastruktur i projekt. Vi är framgångsrika inom området genom att söka finansiering via bidrag för att få projekt att starta för att få ett enklare genomförande.

Hållbarhetsprojekt

I våra projekt har vi alltid i åtanke hur vi kan minska vår belastning på miljön och klimatet genom återbruk, energieffektivisering, analyser etc. och gör medvetna val med minimal påverkan på klimatet för framtida generationer. Vi gör det genom att ha kontroll på tillståndsprocesser, genomför certifieringar, analyser och strategier.

Investeringsprojekt

Vi har stor erfarenhet att driva projekt och bygga upp projektorganisationer som är anpassade efter våra kunders behov. Vi hjälper våra kunder från strategiska frågor och omvärldsspaning till att driva förändringsprojekt inom samhällsutveckling som sedan övergår till förvaltningsskedet


Våra branscher
Vår målsättning är att koppla ihop olika sektorer och aktörer för att dela med sig av erfarenheter och på sätt göra en stor skillnad mellan segment och branscher.

Energi & Industri

Vi hjälper våra kunder att driva projekt från strategi till projektöverlämning och förvaltning med klimat- och energiomställningen i fokus. När marknaden är så föränderlig så gäller det att vara flexibel och driva projekt i nära samarbete med alla aktörer.

Infrastruktur

Sigholm är med och leder uppbyggnaden av infrastruktur för framtidens hållbara samhälle. Med klimat- och energiomställningen så ställs det nya krav och nya förutsättningar på vår infrastruktur som vi med vår omvärldsbevakning och energibakgrund är väl insatta i.

Fastighet

Sigholm är med och utvecklar fastighetsägares fastighetsportfölj för morgondagens hållbara samhälle. Vi ser till helheten och har ett helikopterperspektiv för att ta tillvara på tidigare lärdomar, nya rön och överbryggar branscher. Vi rådgiver även hyresgäster i motsvarande frågeställningar.

Pågående projekt

Vätgasproduktion i anslutning till kraftvärmeverk, Söderenergi

Sigholm Project har med sin kompetens inom vätgas och kraftvärme blivit utvalda för en heltäckande konceptstudie för produktion av grön vätgas kopplat till Söderenergis kraftvärmeanläggning på Igelstaverket, Södertälje på totalt 295 MW(h) varav 85 MW (el). Omfattningen med konceptstudien är att utreda och analysera teknik, marknadsförutsättningar och säkerhet för att hitta alternativa värdekedjor utöver de befintliga affärerna. Stort fokus läggs på implanteringen mot befintliga och framtida processer för att hitta värdefulla synergieffekter för restprodukter såsom spillvärme.

Tidplan: Studien utförs under år 2022 och planeras vara klar under Q4.

Teknikval för koldioxidinfång, Umeå Energi

På uppdrag av Umeå Energi utreder Sigholm olika teknikalternativ för koldioxidinfångning vid Dåva-Kraftvärmeverk i Umeå. Energibolaget har blivit beviljade ett anslag från Energimyndigheten på 2,6 mkr vilket kommer möjliggöra en delfinansiering av en förstudie där Sigholm är med i hela projektfasen, från ansökan till färdig förstudie. I förstudien utreds olika relevanta aspekter såsom olika tekniker för koldioxidinfångning, logistik- och transportmöjligheter, affärsmodeller, kommunikation och tillstånd för visionen om att minska Dåva Kraftvärmeverks totala utsläpp.

Tidplan: Projektet beräknas vara klart Q1, år 2023.

Förfrågningsunderlag SKHLM Skärholmen Centrum

SKHLM Centrum ska handla upp fastighetsanknutna tjänster och i det arbetet ska deras miljömål inkluderas så att leverantörerna kan vara ett led i att SKHLM når sina miljömål. Sigholm har i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlagen för upphandlingarna baserat på AFF (Avtal för Fastighetsförvaltning och service).

Referensuppdrag

Upphandling av städentreprenad för en komplex verksamhet

Läs case
Referensuppdrag

Fastighetschef på Svenska Kraftnät

Läs case
Referensuppdrag

Ny ackumulator ska framtidssäkra för höga effekttoppar

Läs case

Intresserad av hur vi kan hjälpa din organisation?

Joel Jorup

Affärsutvecklare & Projektledare
+46(0)70 619 00 19
joel.jorup@sigholm.se