Vafabmiljö är ett Kommunalförbund som arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och återvinning. Inom regionen, kommunerna i Västmanland län, Heby och Enköpings kommun bor ca 330 000 människor där det även finns ca 16 000 företag som alla tillsammans genererar avfall. Målet är att avfallet ska tas hand på ett miljöriktigt sätt samt minska i mängd. 

Kvalitetsledning och certifiering av ISO 9001 och 14 001

Under ett års tid utförde Sigholm fyra liknande uppdrag på VafabMiljö, där man till en början skulle fokusera på en certifiering av ISO 9001 och ISO 14 001 på arbetsplatsen. Tidigare hade inte biogasanläggningen inkluderats till följd av organisatoriska skäl, vilket denna gång skulle inkluderas i VafabMiljös certifikat för kvalitets- och miljödelning.   

I ett första steg implementerades ett arbetssätt som gick i linje med ISO-certifieringarna. I detta ingick bland annat processer för avvikelsehantering, förbättringsarbete, målstyrning, aktivitetsplanering och dokumentation. Parallellt med detta pågick ett arbete med uppdatering och revidering av befintliga rutiner i VafabMiljös ledningssystem inför den kommande externrevisionen gällande rutiner för projekthantering, avvikelsehantering och kundkommunikation.

Efter en lyckad externrevision av ISO 9001 och ISO 14 001 fortsatte arbetet med att utveckla ett arbetssätt och säkerställa kravuppfyllnad inför en externrevision av regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Efter godkännande riktades fokus mot att utveckla arbetssätt och säkerställa kravuppfyllnad inför en externrevision av SPCR 120, Certifieringsregler för biogödsel. Efter kontroll godkändes även detta ledningssystem. 
Artikeln publicerades: 18/03,2020Genomförda och godkända certifieringar: 

  • Certifikat i ISO 9001 - kvalitetsledning
  • Certifikat i ISO 14 001 - miljöledning
  • Hållbarhetsbesked med stöd av 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen)
  • Certifikat i SPCR 120 - certifierad återvinning av biogödsel
Dela artikel