Bodens energi stod 2019 inför en utmaning - att omstrukturera organisationen och utveckla sina arbetsprocesser

Bodens Energi AB är ett kommunalägt kraftvärmebolag med 93 anställda. Företaget levererar el och fjärrvärme till Bodensarna med omnejd. Sedan september 2019 har Bodens Energi tagit hjälp av Sigholm Tech i samband med utveckling av sitt underhållsarbete.


Bodens energi har under 2019 genomgått en omstrukturering av sin organisation och ville i samband med detta passa på att utveckla sina arbetsprocesser för underhållsarbetet. Bodens Energi hade sedan tidigare inget strukturerat arbetssätt runt underhållsarbetet och de upplevde att det fanns förbättringspotential i arbetsprocesserna relaterat till underhållet i fjärrvärmeverksamheten. Den långsiktiga planeringen och det förebyggande underhållet prioriterades inte och vardagen bestod istället av akututryckningar på fel som i många fall kunde ha förebyggts. De ville dessutom jobba in ett mer likriktat sätt att arbeta med sitt underhållssystem då befintligt arbetssätt var spretigt och kunde skilja sig mellan personer och avdelningar.


Nya arbetsprocesser med grund för hur verksamheten faktiskt ser ut

Tillsammans med Bodens Energi har Sigholm tagit fram och implementerat arbetsprocesser med grund i hur verksamheten ser ut. Arbetsprocesserna täcker in både förebyggande och avhjälpande underhåll, både för drift- och underhållsorganisationen. I detta ingår även anpassning av underhållssystemet samt utbildningar i både arbetssätt och systemanvändning. Utöver det har också utbildningar och verktyg för förbättringsarbete och förrådshantering tagits fram och implementerats.

Efter implementering och utbildning jobbar Sigholm Tech kontinuerligt med revidering och anpassning av arbetsprocesserna i nära samarbete med Bodens Energi för att ytterligare öka förankringen av de nya arbetssätten. Målet med tydliga och standardiserade processer är att alla anställda ska veta vad som förväntas av dem och jobba i samma riktning mot ett gemensamt mål.


”Att förändringen kommer inifrån organisationen är en nyckel till att förändringen ska bli accepterad och permanent. Det är därför väldigt viktigt att jobba nära samarbete med personalen som faktiskt påverkas av förändringen.” 
- Malin Rådberg, verksamhetsutvecklare för Sigholm Tech på plats i Boden.


Medarbetarna på Bodens Energi har en stark, positiv förändringsvilja och har snabbt tagit till sig de nya arbetssätten. Genom en högre nyttjandegrad av underhållssystemet ökar de mängden pålitliga data i systemet och förbättrar därmed spårbarheten och möjligheten att analysera och jobba förebyggande med underhållet i högre grad.

Efter knappt ett halvår går det att mäta resultatet vilket uppgick till en ökning av antal arbetsorder per person på 165 procent samt en ökad systemanvändning på 100 procent, jämfört med samma period 2018. Återkommande planeringar på förebyggande underhåll har också börjat läggas in i underhållssystemet.

Artikeln publicerades: 18/03,2020
102% ökning av antalet utförda underhållsåtgärder i underhållssystemet - från 216 till 437 utförda jobb

100% av medarbetarna på drift & underhåll har genomgått utbildningar i arbetssätt och systemanvändning

Återkommande planeringar på förebyggande underhåll har börjat läggas in i underhållssystemet.
”Sigholms arbetssätt passar oss väldigt bra. Stegvisa implementeringar i nära samarbete med vår personal har skapat det engagemang kring förändringar som vi önskade. Det ger oss varaktiga och hållbara förändringar”

- Hans Stålnacke, VD Bodens Energi

Dela artikel