Förbränningspanna med hög industriarkitektonisk kvalitet

Mälarenergis Block 6 står för ca hälften av Västerås totala fjärrvärmeförbrukning och är en världsledande anläggning inom beredning och förbränning av avfall. För att Mälarenergi skulle ha möjlighet att fortsätta erbjuda fjärrvärme till ett bra pris, var Block 6 en viktig utveckling då den klarar av mer än ett bränsle vilket medför att den kan hantera förändringar i bränslemarknaden. I bränsleberedningen producerar den sitt egna bränsle som till största delen består av hushållsavfall från Västmanland, men även importerat avfall. 

Gestaltningen av Block 6 var även en viktig punkt i projektet, då anläggningen skulle komma att vara väl synlig både i närområdet som i stora delar av staden samt utgöra ett tillskott i stadens bebyggelsehorisont. Det var då viktigt att tänka på att anläggningen ska hålla en hög industriarkitektonisk kvalitet.


Byggprojektledare och disciplinledare för 600 personer

Förberedelserna och byggnationen av det nya blocket pågick mellan 2010 och 2014 och hade som mest 600 personer involverade i bygget. Som byggprojektledare ansvarade Sigholm Projekt för entreprenadernas planering och genomförande. Det stora projektet innehöll flera delprojekt där flertalet stora entreprenader alla höll målen om tid, kostnad och kvalitet. Genom att skapa ett välfungerande byggteam som effektivt kunde fördela ansvar mellan sig kunde projektet nå sitt mål. Sigholm Projekt hade flera projektledare på plats, dels som byggprojektledare men också som disciplinledare för alla bygg- och markarbeten som skulle utföras. 


”Det här är ett bra bevis på att vi kunde möta kundens förtroende att agera ombud mot leverantörer”

- Isabell Stoor, vd Sigholm Projekt och en av projektledarna. 


Som disciplinledare för bygg- och markarbeten krävdes en hel del förberedelser. Det behövdes bland annat utredas vilken placering som var den mest lämpliga. De alternativ som övervägdes var om Mälarenergi skulle köpa eller arrendera marken, vilket skulle betyda att man behövde flytta fastighetsgränserna. Efter att dessa beslut var tagna behövdes det tas beslut på omläggning av ledningar, rivning av ACV, etableringsprojekt, förberedelse av kolgård, förberedelse cisternplan, flytt av ballastinmatning samt ombyggnad av vägar och järnväg. 

Artikeln publicerades: 18/03,2020Byggstart juni 2012

Investering: ca 3 000 Mkr (SEK)
Skorstenshöjd: 110 m
Kapacitet: 480 000 ton avfall/år
Turbineffekt: 46 -51 MW el
Värmeåtervinning: upp till 30 MW
”Sigholm hade en mycket viktig roll i projektet, vi upplevde att de var kunniga, pålitliga och fick saker att hända i sina roller som projektledare.”

- Magnus Eriksson, värmechef Mälarenergi och projektchef för Block 6.
   

Dela artikel